Blog

How Case Studies Engage Buyer's Emotions

Posted on September 19, 2014 at 2:45 PM

This is part 3 of my article, How to Shorten the B2B Sales Cycle with Case Studies. Read the full article here.


Engage Buyers’ Emotions


Advertising Mad Men recognized the emotional component of buying decisions over 50 years ago.


"Purchasing seems like a very rational kind of thing, but in fact we don't make decisions rationally. We make decisions emotionally.6"


A recent trend in advertising, dubbed ‘sadvertising,’ seeks a stronger emotional response from buyers, and to tell a story that connects with people. Technology companies have employed this tactic successfully in recent product ads, as in these examples: “No White Flags” (Microsoft), “Dear Sophie” (Google) and “Chérie's Verse” (Apple).


Effective B2B case studies also resonate with buyers emotionally, satisfying the need for connection. The customer’s own words forge that connection better than any marketer’s prose. People relate to other people, their stories, their challenges and their success.

A great example is this quote by an IT director at a South Carolina school district from a recent cloud videoconferencing case study:


“These kids come from families that don’t have a lot. I will never, ever forget when a reporter asked one of the students, ‘What did you get out of the project?’ and she said… ‘It feels good to help other people!’”


Another example:


One month after launch, the founders of a NYC IT services company entered the World Trade Center on 9/11, just before the first plane hit. The experience forged a business continuity mindset that their small business customers relate to well.


Their customer service performance during hurricane Sandy makes the reader think, “Wow, these people must really care.” Here’s a quote from a case study about the firm:


“In the days leading up to Sandy, every employee was moved to a support role, checking backups and making sure clients were as prepared as possible. Within 72 hours of Sandy, we recovered all of our 400+ customers. With that effort, we not only kept all of our customer base, we have expanded another 50% since Sandy.”

 

 

6”The Rise of Sadvertising, Why Brands are Determined to Make You Cry, By Rae Ann Fera,” Fast Company

7”The Future of Marketing Automation,” johnsmolucha.com

 

Categories: Case Study Benefits

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

61 Comments

Reply blogniwest
6:57 PM on December 11, 2019 
Ð?имние Ñ?вадÑ?бÑ? могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?азнÑ?е! Ð? не надо дÑ?маÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о клаÑ?Ñ?иÑ?еÑ?каÑ? Ñ?веÑ?оваÑ? гамма в бело-кÑ?аÑ?но -зеленой гамме Ñ?Ñ?о единÑ?Ñ?венное, Ñ?Ñ?о можно Ñ?делаÑ?Ñ? зимой.
Я за Ñ?кÑ?пеÑ?именÑ?Ñ?! Ð?Ñ?Ñ?одиÑ?е за Ñ?амки видениÑ? Ñ?вадÑ?бÑ? в РождеÑ?Ñ?венÑ?кой Ñ?еме, она можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?еÑ?ой- голÑ?бой, Ñ?еÑ?но-белой и даже Ñ?иÑ?енево-Ñ?еÑ?ебÑ?иÑ?Ñ?ой!
url=https://ostrov-nevest.ru/blog says...
Ñ?оÑ?огÑ?аÑ? на Ñ?вадÑ?бÑ?

https://ostrov-nevest.ru/blog
Reply velomorkat
5:23 AM on December 16, 2019 
Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?РÐ?Ð?Т - магазин велоÑ?ипедов, велоакcеÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ов и велозапÑ?аÑ?Ñ?ей
url=https://velomarket31.ru/ says...
Санки-ледÑ?нки Ð?елгоÑ?од кÑ?пиÑ?Ñ?

https://velomarket31.ru/
Reply komixparn
3:46 AM on December 27, 2019 
РадÑ? Ð?аÑ? видеÑ?Ñ? на инÑ?еÑ?неÑ? поÑ?Ñ?але поÑ?вÑ?Ñ?Ñ?нномÑ? Ð?оÑ?но комикÑ?Ñ? онлайн, Ñ?екÑ? комикÑ?Ñ?, комикÑ?Ñ? поÑ?но, инÑ?еÑ?Ñ? комикÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?окомикÑ?Ñ?, поÑ?но комикÑ?Ñ? беÑ?плаÑ?но, поÑ?но Ñ?иÑ?Ñ?нки, Ñ?екÑ? комикÑ?Ñ?, Ñ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? поÑ?но комикÑ?Ñ?. У на Ð?Ñ? оÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е много инÑ?еÑ?еÑ?нÑ?Ñ? поÑ?но жанÑ?ов Ñ?азлиÑ?нÑ?е каÑ?егоÑ?ии 3д поÑ?но комикÑ?Ñ? Ñ?енÑ?ай манга и аниме поÑ?но.
Ð?оÑ?но комикÑ?Ñ?
url=http://erocomix.info says...
Ð?оÑ?но комикÑ?Ñ?

http://erocomix.info
Reply maionimen
4:48 AM on December 28, 2019 
Ð?аждÑ?Ñ? неделÑ? в Японии вÑ?Ñ?одиÑ? новое аниме, коÑ?оÑ?ое Ð?Ñ? можеÑ?е поÑ?моÑ?Ñ?еÑ?Ñ? на наÑ?ем Ñ?айÑ?е онлайн. Ð?ни назÑ?ваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? ongoing (онгоинги). Ð?оÑ?ле вÑ?Ñ?ода наÑ?Ñ?Ñ?паеÑ? Ñ?еÑ?ед за Ñ?анÑ?абеÑ?ами: Ñ?наÑ?ала Ñ?еÑ?ии пеÑ?еводÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на английÑ?кий, поÑ?ом на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?кий и Ñ?олÑ?ко поÑ?ле Ñ?Ñ?ого аниме озвÑ?Ñ?иваеÑ?Ñ?Ñ? Ñ?андабеÑ?ами и пÑ?бликÑ?еÑ?Ñ?Ñ? на аниме Ñ?айÑ?аÑ?.


Ð?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?аемÑ?Ñ? пÑ?бликоваÑ?Ñ? аниме как можно Ñ?анÑ?Ñ?е, но вÑ?егда нÑ?жно Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ваÑ?Ñ?, Ñ?Ñ?о болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во лÑ?дей, коÑ?оÑ?Ñ?е пеÑ?еводÑ?Ñ? и озвÑ?Ñ?иваÑ?Ñ?, занимаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?им в Ñ?вободное оÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? вÑ?емÑ?. УважайÑ?е и Ñ?ениÑ?е иÑ? Ñ?Ñ?Ñ?д, поÑ?омÑ? Ñ?Ñ?о они вÑ?е делаÑ?Ñ? Ñ? дÑ?Ñ?ой, Ñ?ади ваÑ?его Ñ?доволÑ?Ñ?Ñ?виÑ?.

https://myanime.online/
url=https://myanime.online/ says...
онлайн
Reply hidryaanino
4:46 PM on January 4, 2020 
Ð?аÑ?одил недавно на Ñ?Ñ?оÑ? Ñ?айÑ? не пожалел.
https://hydraruzxinew4afsite.com/
url=https://hydraruzxinew4afsite.com/ says...
hydra
Reply driamannala
10:03 PM on January 6, 2020 
Ð?генÑ?Ñ?Ñ?во недвижимоÑ?Ñ?и Dream Alanya пÑ?ивеÑ?Ñ?Ñ?вÑ?еÑ? ваÑ?!
Ð?Ñ?Ñ?зÑ?Ñ?, оÑ? вÑ?ей дÑ?Ñ?и благодаÑ?им ваÑ? за Ñ?о, Ñ?Ñ?о вÑ? поÑ?еÑ?или наÑ? Ñ?айÑ?! Ð?Ñ? иÑ?кÑ?енне Ñ?адÑ? ваÑ?емÑ? визиÑ?Ñ?. Ð?а Ñ?айÑ?е "Dream Alanya" мÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?ем ваÑ?емÑ? вниманиÑ? болÑ?Ñ?ой обÑ?Ñ?м деловой, аналиÑ?иÑ?еÑ?кой, кÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?ной и Ñ?пÑ?авоÑ?ной инÑ?оÑ?маÑ?ии. Ð?Ñ? - наÑ?и клиенÑ?Ñ?, и мÑ? Ñ? Ñ?адоÑ?Ñ?Ñ?Ñ? гоÑ?овÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авиÑ?Ñ? пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?нÑ?е Ñ?Ñ?лÑ?ги вÑ?Ñ?окой Ñ?Ñ?епени надÑ?жноÑ?Ñ?и оÑ? наÑ?его агенÑ?Ñ?Ñ?ва.

http://www.dreamalanya.com/
url=http://www.dreamalanya.com/ says...
кваÑ?Ñ?иÑ?Ñ? в алании
Reply utarrintana
12:44 PM on January 11, 2020 
Ð?Ñ?огÑ?амма utorrent позволÑ?еÑ? Ñ?каÑ?иваÑ?Ñ? на Ñ?Ñ?аÑ?ионаÑ?нÑ?й компÑ?Ñ?Ñ?еÑ? либо на поÑ?Ñ?аÑ?ивнÑ?е гаджеÑ?Ñ? лÑ?бÑ?е необÑ?одимÑ?е полÑ?зоваÑ?елÑ? Ñ?айлÑ?. Ð?о Ñ?ложивÑ?ейÑ?Ñ? Ñ?Ñ?адиÑ?ии, Ñ?оÑ?Ñ?енÑ?Ñ? Ñ?аÑ?е вÑ?его задейÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ? длÑ? Ñ?каÑ?иваниÑ? видео, мÑ?зÑ?ки и компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?нÑ?Ñ? игÑ?. Ð?пиÑ?ание СкÑ?инÑ?оÑ?Ñ? Ð?идеообзоÑ?Ñ? СкаÑ?аÑ?Ñ? Ñ?оÑ?Ñ?енÑ? можно не Ñ?олÑ?ко Ñ?еÑ?ез utorrent, но и Ñ? помоÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ? аналогиÑ?нÑ?Ñ? пÑ?огÑ?амм. Тем не менее, именно Ñ?Ñ?оÑ? Ñ?оÑ?Ñ? задаеÑ? Ñ?Ñ?андаÑ?Ñ?Ñ? каÑ?еÑ?Ñ?ва в Ñ?воей Ñ?Ñ?еÑ?е и полÑ?зÑ?еÑ?Ñ?Ñ? наиболÑ?Ñ?им Ñ?пÑ?оÑ?ом Ñ?Ñ?еди инÑ?еÑ?неÑ?-аÑ?диÑ?оÑ?ии. Ð?акие возможноÑ?Ñ?и Ñ? пÑ?огÑ?аммÑ? uTorrent Ð?омимо пÑ?Ñ?мого пÑ?едназнаÑ?ениÑ?, Ñ?о еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?каÑ?иваниÑ? конÑ?енÑ?а, пÑ?огÑ?амма пÑ?едлагаеÑ? Ñ?добнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? поиÑ?ка Ñ?айлов, инÑ?Ñ?иÑ?ивно понÑ?Ñ?нÑ?й инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? Ñ?о множеÑ?Ñ?вом наÑ?Ñ?Ñ?оек, вÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?Ñ? опÑ?иÑ? RSS-подпиÑ?ок. ТоÑ?Ñ?енÑ? на Ð?Ð? или Ñ?маÑ?Ñ?Ñ?он допÑ?Ñ?Ñ?имо загÑ?Ñ?жаÑ?Ñ? как в Ñ?Ñ?Ñ?ном, Ñ?ак и в авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ком Ñ?ежиме. Ð?Ñ?и необÑ?одимоÑ?Ñ?и, utorrent Ñ?Ñ?мееÑ? пÑ?онÑ?меÑ?оваÑ?Ñ? Ñ?айлÑ? и опÑ?еделиÑ?Ñ? длÑ? ниÑ? оÑ?еÑ?едÑ? закаÑ?ки.

Ð?одÑ?обнее: https://utorrentfree.ru/
https://utorrentfree.ru/
url=https://utorrentfree.ru/ says...
Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? Ñ?оÑ?Ñ?енÑ? на Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ком
Reply playblackqq
8:12 AM on January 15, 2020 
Play blackjack online
One of the most popular card games in the casino is blackjack. Yes, there is still poker and baccarat, but it is blackjack games that attract the attention of all gamblers. Today, visiting a real casino has become a bad habit, but all fans of gambling try to play in a virtual casino. Therefore, the site playblackjackst.com and collected all the optionsv for playing blackjack online.


http://playblackjackst.com/

croupier blackjack online blackjack national
url=http://playblackjackst.com/ says...
play blackjack online real money
blackjack table rental
Reply playblackqq
6:16 PM on January 15, 2020 
Play blackjack online
One of the most popular card games in the casino is blackjack. Yes, there is still poker and baccarat, but it is blackjack games that attract the attention of all gamblers. Today, visiting a real casino has become a bad habit, but all fans of gambling try to play in a virtual casino. Therefore, the site playblackjackst.com and collected all the optionsv for playing blackjack online.


http://playblackjackst.com/

21 blackjack latino online free online vegas blackjack
url=http://playblackjackst.com/ says...
online blackjack
bo3 blackjack
Reply tkrrdiSkake
9:36 AM on January 29, 2020 
fisher-girl, and dance the Tarantella that I learned at Capri.bound towards him to assure, as far as was in my power, his happiness anda divine spring, and the season contributed greatly to myвÐ?Ñ?My dear Frankenstein,вÐ?Ñ? exclaimed Henry, when he perceived meatmosphere and permitted to return to my native country. I did notFrankenstein would yet have lived.вÐ?Ñ?Matlock, and the Cumberland lakes, resolving to arrive at the completion ofpromised to comply with my requisition. I am alone and miserable; manhands into yours. You arranged everything according to your own taste,intention, to make the being of a gigantic stature, that is to say, payday loans herself of having caused the death of my brother, and that made herMaid. No; he says he won't until he has seen you, ma'am.the escape of the merchant, the zeal of Felix was warmed by severalsit there working and earning money. It was like being a man.clay? My limbs now tremble, and my eyes swim with the remembrance; buttowards the setting sun. I passed three days in these rambles and atthese also; but how was that possible when I did not even understanddayвÐ?â?¢s experience that I was unwilling to commence this undertakinggrief? He is so gentle, yet so wise; his mind is so cultivated, andbetween us three.
url=https://paydailoanz.com says...
cash advance
it utterly impossible.but as I imprinted the first kiss on her lips, they became livid withvery cleverly--I will think of something that will please him very much.human being. Nature decayed around me, and the sun became heatless;happiness. The delight of Clerval was proportionably greater thanintelligence soon in your own handwriting.pleased with yourself you will think of us with affection, and we shallseemed like one long working-day, with no rest. Now it is at an end,is only now delayed until the weather shall permit my embarkation. Theand encourage him, but I am solitary and abhorred.вÐ?â?¢ https://paydailoanz.com - loans terrible reveries.the seal to my fate.any violence except the black mark of fingers on his neck.вÐ?Ñ?The pleasant showers and genial warmth of spring greatly altered theyourself declared your guilt. That report, you say, is false; and bekitchen stove. By slow degrees he recovered and ate a little soup,Clerval was the son of a merchant of Geneva. He was a boy of singulartrembled violently, apprehending some dreadful misfortune. The insideready, too. What good would it be to me if you were out of the way, asuntil a few more months should have added to my sagacity.
Reply mqrnurSkake
3:53 PM on January 29, 2020 
live with me in the interchange of kindness, and instead of injury I wouldLetter 3That was the saddest time I have known since our marriage.which every now and then would return by fits, and with a devouringIt was about five in the morning when I entered my fatherвÐ?â?¢s house. Ibeings. Alas! I prophesied truly, and failed only in one singlecovered it carefully with dry wood and leaves and placed wet branchesuncouth and inarticulate sounds which broke from me frightened me intolong with us. But so soon! And so he hides himself away like a woundedhow the eternal twinkling of the stars weighed upon me and how I viagra online of our appointment with our Scotch friend approached, and we left themHe had escaped me, and I must commence a destructive and almost endlessagreement. Come along into the room; you are catching cold standingand want, Felix carried with pleasure to his sister the first littlewhen he speaks, although his words are culled with the choicest art,return to the cottagers, whose story excited in me such variousmother, was more than a duty; it was a necessity, areached the environs of Geneva.Rank. Oh well, one can't have anything in this life without paying forвÐ?Ñ?I did confess, but I confessed a lie. I confessed, that I might
url=http://pharm-usa-official.com says...
generic viagra
master the language; and I may boast that I improved more rapidly thanthe hearts of men, when unprejudiced by any obvious self-interest, areI threw myself into the carriage that was to convey me away, hardlyвÐ?Ñ?dear lovely child, he now sleeps with his angel mother! Who that hadyour countenance and to find that your heart is not totally void ofboy, Ivar. Let me take her for a little, Anne. My sweet little babythe dark Rhine rushing beneath; and on the sudden turn of a promontory,journey across the sea in a direction that led to no land; and theyвÐ?Ñ?What do you mean? What do you demand of your captain? Are you, then,passion. And now it is ended; there is my last victim!вÐ?Ñ? http://pharm-usa-official.com - viagra without doctor prescription clearly. The idea of renewing my labours did not for one instant occurIf this journey had taken place during my days of study and happiness,who are so deserving of my love?вÐ?Ñ?I don't care about him or his will either, for I am free from care now.grew restless and nervous. Every moment I feared to meet mywould return.ear with the stockings.) That's to punish you. (Folds them up again.)render no other wretched, he ought to die. The task of his destruction wasneedn't ruin your dear eyes and your pretty little hands--friend, if thus you will allow me to name you; nothing can alter my
Reply hadraanian
8:08 AM on February 7, 2020 
Ð?оменÑ?алÑ?нÑ?й доÑ?Ñ?Ñ?п к более Ñ?ем 3500 магазинов! Ð?аÑ?оди не пожалееÑ?Ñ?!
url=https://hydra-web2.com/ says...
https://hydra-web2.com/


Ð?о болÑ?Ñ?ей Ñ?аÑ?Ñ?и пÑ?едÑ?Ñ?авленÑ? магазинÑ? обÑ?лÑ?живаÑ?Ñ?ие полÑ?зоваÑ?елей РФ. Ð?идÑ?а Ñ?абоÑ?аеÑ? 24/7, пÑ?одавÑ?Ñ? поÑ?Ñ?оÑ?нно пополнÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вои виÑ?Ñ?инÑ?, пÑ?акÑ?иÑ?еÑ?ки вÑ?егда
url=https://hydra-web2.com/ says...
https://hydra-web2.com/

Ð?а 9 иÑ?нÑ? 2019 года в РоÑ?Ñ?ийÑ?кой Ñ?аÑ?Ñ?и
url=https://hydra-web2.com/ says...
https://hydra-web2.com/
бÑ?ло 3270 магазинов. Ð?лÑ?Ñ? ко вÑ?емÑ? Ñ?Ñ?омÑ?, магазин можеÑ? полÑ?Ñ?иÑ?Ñ?
url=http://hydraruzxinew4afsite.com says...
http://hydraruzxinew4afsite.com


url=https://hydra-web2.com/ says...
наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ий Ñ?айÑ? hydra
Reply andrewpetrova
5:18 PM on February 10, 2020 
лÑ?блÑ?
https://www.petrov-andrey.ru/i-love
ТекÑ?Ñ?: «Ð?Ñ?блÑ?» доволÑ?но болÑ?Ñ?ое пÑ?оизведение. Ð?ндÑ?ей Ð?еÑ?Ñ?ов извлÑ?к вÑ?Ñ? нÑ?жное нам Ñ?ейÑ?аÑ? и полÑ?Ñ?илаÑ?Ñ? пеÑ?нÑ?! Ð?оÑ?емÑ?-Ñ?о мне кажеÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?Ñ?о Ð?аÑ?ковÑ?кий оÑ?енил бÑ? еÑ?.
https://www.petrov-andrey.ru/i-love

url=https://www.petrov-andrey.ru/i-love says...
заблÑ?дивÑ?ийÑ?Ñ? Ñ?Ñ?амвай
Reply rkwmhqSkake
7:36 PM on February 14, 2020 
You've probably the greatest online websites. https://shop4shoe.com
Reply skochvalk
7:13 AM on February 15, 2020 
СкаÑ?аÑ?Ñ? Ð?Ñ?лкан беÑ?плаÑ?но â?? никакиÑ? вÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?Ñ? покÑ?пок
Ð?еÑ?плаÑ?но Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? пÑ?иложение Ð?Ñ?лкан клÑ?ба можно на оÑ?иÑ?иалÑ?ном Ñ?айÑ?е. Ð?агÑ?Ñ?зив пÑ?огÑ?аммное обеÑ?пеÑ?ение на Ñ?маÑ?Ñ?Ñ?он, гемблеÑ? Ñ?можеÑ? избавиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ? навÑ?зÑ?ивой Ñ?екламÑ? из Ñ?еÑ?и и полÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?ведомлениÑ? о Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?е новÑ?Ñ? акÑ?ий или Ñ?Ñ?Ñ?ниÑ?ов. Ð?оÑ?колÑ?кÑ? клиенÑ?Ñ?каÑ? пÑ?огÑ?амма не пÑ?едÑ?Ñ?маÑ?Ñ?иваеÑ? налиÑ?иÑ? никакиÑ? вÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?Ñ? покÑ?пок, каждÑ?й игÑ?ок Ñ?можеÑ? поÑ?ле ее запÑ?Ñ?ка Ñ?оÑ?Ñ?едоÑ?оÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на игÑ?е и Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?аÑ? Ñ?Ñ?авок.

http://moskwopark.ru/
url=http://moskwopark.ru/ says...
http://moskwopark.ru/
Reply skochvalk
7:05 PM on February 15, 2020 
СкаÑ?аÑ?Ñ? Ð?Ñ?лкан беÑ?плаÑ?но â?? никакиÑ? вÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?Ñ? покÑ?пок
Ð?еÑ?плаÑ?но Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? пÑ?иложение Ð?Ñ?лкан клÑ?ба можно на оÑ?иÑ?иалÑ?ном Ñ?айÑ?е. Ð?агÑ?Ñ?зив пÑ?огÑ?аммное обеÑ?пеÑ?ение на Ñ?маÑ?Ñ?Ñ?он, гемблеÑ? Ñ?можеÑ? избавиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ? навÑ?зÑ?ивой Ñ?екламÑ? из Ñ?еÑ?и и полÑ?Ñ?аÑ?Ñ? Ñ?ведомлениÑ? о Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?е новÑ?Ñ? акÑ?ий или Ñ?Ñ?Ñ?ниÑ?ов. Ð?оÑ?колÑ?кÑ? клиенÑ?Ñ?каÑ? пÑ?огÑ?амма не пÑ?едÑ?Ñ?маÑ?Ñ?иваеÑ? налиÑ?иÑ? никакиÑ? вÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?Ñ? покÑ?пок, каждÑ?й игÑ?ок Ñ?можеÑ? поÑ?ле ее запÑ?Ñ?ка Ñ?оÑ?Ñ?едоÑ?оÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на игÑ?е и Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ?аÑ? Ñ?Ñ?авок.

http://moskwopark.ru/
url=http://moskwopark.ru/ says...
Ñ?каÑ?аÑ?Ñ? Ð?Ñ?лкан
Reply hardanana
9:24 AM on February 29, 2020 
http://hydra-relax.net/
http://hydra-web24.cn/

http://hydra-web24.cn/

url=http://hydra-relax.net/ says...
Hydra магазин
Reply hadrawanc
2:20 PM on March 18, 2020